Fri frakt 
 

Vi tilbyr fri frakt på alle ordre over 2500 kroner. Opp til 35 kg/ L 120cm

 

Kjøpsbetingelser

 

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Forbrukerkjøp over Internett er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge å tilby deg bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene. I tilfeller hvor kontrakten ikke direkte gir løsningen på en problemstilling, må kontrakten utfylles med relevante lovbestemmelser.

SG Handel AS forbeholder seg retten til å endre vilkårene som følge av forhold som lovendringer eller endringer i andre samfunnsmessige forutsetninger.

 

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selger gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser, eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene. Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger

Firmanavn: SG Handel AS

Kontaktadresse:Meikjærveien 2, 3967 Stathelle

E-post: post@sghandel.no

Telefonnummer: +47 35 96 64 08

Organisasjonsnummer: 994 974 432

 

Kjøper

Er den person som foretar bestillingen, heretter kalt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift, om ikke visning eks. MVA er valgt.

Opplysninger om de totale kostnadene du skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. (Vareleveranser til med fast adresse på Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. (1)

·         1) Se lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift § 16.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt og bekreftet av SG Handel AS

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller taste- eller tekniske feil i tilbudet fra SG Handel AS, i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når SG Handel AS har mottatt din bestilling, skal SG Handel AS uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til deg. Alle ordrebekreftelser sendes ut automatisk. Merk at du for varer som ikke er på lager, også vil motta en ordrebekreftelse hvor det står spesifisert at varen har "ubekreftet levering". Vi vil da forsøke å skaffe varen og holde deg oppdatert.

Alle ordrer blir behandlet i kundesenterts åpningstider mellom 10:00 og 16:00 på hverdager. Ordrene vil bli behandlet i den rekkefølge de har kommet inn og dette kan medføre at bestilt vare kan være utsolgt, selv om websiden viser at varen er på lager i bestillingsøyeblikket.

Vi bemerker også at våre priser gjelder de varer som er på lager i godkjenningsøyeblikket.

Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med oss så snart som mulig.

 

6. Betaling

SG Handel AS kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra SG Handel AS til deg.

Dersom du bruker kredittkort (1) eller debetkort (2) ved betaling, kan SG Handel AS reservere kjøpesummen på kortet ved bestillingen i inntil 4 dager fra bestillingen.

  1) Et kredittkort er et betalingskort hvor oppgjøret for kjøpet skjer i etterkant ved at kredittgiveren (kredittkortselskapet) sender kortholder faktura med krav om betaling.

  2) Et debetkort er et betalingskort knyttet til en innskuddskonto. Bruk av kortet medfører at brukerens konto blir belastet og beløpet blir overført til betalingsmottakerens    konto.

Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp m.m. komme til anvendelse.

 

Tilbyr SG Handel AS etterfakturering, skal fakturaen til du utstedes ved forsendelse av varen. Forfallsfristen skal settes til minimum 14 dager fra du mottar forsendelsen. Etterfakturering tilbys kun til firmakunder etter kredittvurdering.

Har SG Handel AS særskilt behov for å kreve forskuddsbetaling fra deg, for eksempel ved tilvirkningskjøp, kan SG Handel AS kreve dette.

Kjøpere under 18 år kan kun betale direkte hos SG Handel AS

 

7. Levering

Levering av varen fra SG Handel AS til deg skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal SG Handel AS levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Skal SG Handel AS sørge for at varen blir sendt til deg, plikter han å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet er hos deg med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på deg når tingen er overtatt av deg i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Tilbud/tilgjengelighet

Tilbud, tjenester og produkter gjelder så langt lageret rekker.

 

10. Angrerett

Du kan angre kjøpet av varen etter angrerettlovens bestemmelser. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til SG Handel AS selv om det ikke er noen mangel ved den. Du må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar du angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen du mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har du ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom du ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan du vil returnere varen til SG Handel AS.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til SG Handel AS innen rimelig tid. SG Handel AS er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag SG Handel AS mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til SG Handel AS rådighet. SG Handel AS kan ikke fastsette gebyrer for din bruk av angreretten, men SG Handel AS kan kreve at du skal betale kostnadene for returforsendelsen. Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til SG Handel AS i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da du mottok den. Du bør sende varen tilbake til SG Handel AS i originalemballasjen. 

 

11. Undersøkelse av varen

Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til SG Handel AS ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 12.

 

12. Reklamasjon ved mangel, og frist for å melde krav ved forsinkelse

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi SG Handel AS melding om at du vil påberope deg mangelen.

Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år. Ved forsinkelse må krav rettes selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

Dersom varen er betalt med kredittkort, kan du også velge å reklamere og sende krav direkte til kredittyter (kredittkortselskapet). Meldingen til SG Handel AS eller kredittyter bør være skriftlig (e-post, telefaks eller brev).

 

13. Dine rettigheter ved forsinkelse

Dersom SG Handel AS ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse og heve avtalen.

Oppfyllelse: Dersom SG Handel AS ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra SG Handel AS. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som SG Handel AS ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for SG Handel AS at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at SG Handel AS oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse. Heving: Du kan heve avtalen medSG Handel AS dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis SG Handel AS ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre SG Handel AS har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra SG Handel AS side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

Du må melde krav til SG Handel AS ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 12.

 

14. Dine rettigheter ved mangel

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes du eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra SG Handel AS.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at SG Handel AS retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. SG Handel AS kan motsette seg dine krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder SG Handel AS urimelige kostnader.SG Handel AS skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. SG Handel AS kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig.

Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan SG Handel AS tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom SG Handel AS sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til SG Handel AS ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 12. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av selger.

 

15. SG Handel AS rettigheter ved ditt mislighold

Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes SG Handel AS eller forhold på SG Handel AS side, kan SG Handel AS i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra deg. SG Handel AS kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan SG Handel AS fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper SG Handel AS sin rett dersom SG Handel AS venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøper, kan SG Handel AS heve avtalen. SG Handel AS kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt.

SG Handel AS kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som SG Handel AS har fastsatt. SG Handel AS kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at han eller hun ikke vil betale.

Erstatning: SG Handel AS kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens §46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan SG Handel AS kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling.9 Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom du unnlater å hente ubetalte varer, kan SG Handel AS belaste kjøper med et gebyr på kr 500,00 + frakt tur/retur. Gebyret skal maksimalt dekke SG Handel AS faktiske utlegg for å levere varen til deg. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år..

 

16. Garanti

Garanti som gis av SG Handel AS eller produsenten, gir deg rettigheter i tillegg til de rettighetene du allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i din rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangleretter punkt 11 og 12

 

17. Personopplysninger

Med mindre du samtykker til noe annet, kan SG Handel AS kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at SG Handel AS skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Personopplysningene til kjøper under 15 år kan ikke innhentes med mindre SG Handel AS har samtykke fra foreldre eller foresatte. Dine personopplysninger skal kun utleveres til andre hvis det er nødvendig for at SG Handel AS skal få gjennomført avtalen med du, eller i lovbestemte tilfelle.

SG Handel AS kan kun innhente din personnummer dersom det er saklig behov for sikker identifisering og slik innhenting er nødvendig.

Hvis SG Handel AS vil benytte dine personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende deg reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må SG Handel AS innhente ditt samtykke ved avtaleinngåelsen. SG Handel AS må gi deg informasjon om hva personopplysningene skal brukes til og om hvem som skal bruke personopplysningene. Ditt samtykke må være frivillig og avgis ved en aktiv handling, for eksempel ved avkrysning.

Du skal enkelt kunne kontakte SG Handel AS , for eksempel pr telefon eller e-post dersom du har spørsmål om SG Handel AS bruk av personopplysninger eller hvis du ønsker at SG Handel AS sletter eller endrer personopplysningene.

 

18. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Du kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget.13 Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten. Se lov av 28. april 1978 nr. 18 om behandling av forbrukertvister.

 

19. Uavhentede pakker

Pakker som ikke blir hentet på ditt lokale hentested blir belastet med et gebyr på kr. 250,- og den totale fraktkostnaden.

 

Har du fremdeles spørsmål om våre kjøpsbetingelser?

Kontakt oss via telefon eller e-post, så skal vi hjelpe deg så fort vi kan!

 

Personvern

Formålet med denne informasjonen er å informere deg som kunde om hvilke opplysninger som samles inn på vår side (www.sghandel.no) og hvordan disse opplysningene blir benyttet. Ditt personvern er viktig for oss i SG Handel AS, og SG Handel AS følger de til enhver gjeldene regler for behandling av personopplysninger, herunder personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR).

 

Samtykke

Merk at enkelte personopplysninger blir behandlet på grunnlag av samtykke, som markedsføring, herunder, nyhetsbrev og kommunikasjon. Ved å melde deg på nyhetsbrev samtykker du til slik behandling av personopplysningene dine.

 

Informasjon som blir samlet inn

SG Handel AS innhenter personopplysninger når du melder deg på nyhetsbrev, registrerer salgsordere i butikk, gjennomfører kjøp på www.sghandel.no, oppretter bruker på "Min side" og/eller deltar i konkurranser i regi av SG Handel AS.

 

De opplysningene SG Handel AS henter inn og behandler er følgende:

- Navn

- Postadresse

- Telefonnummer

- E-postadresse

- Din aksept til å bruke informasjonen til markedsføring, herunder nyhetsbrev på e-post og andre måter for direkte markedsføring, samt kommunikasjon på sosiale medier du har akseptert kontakt med oss.

 

Vi vil også kunne bruke dine personopplysninger for å rette markedsføring mot deg på Internett og sosiale medier.

 

Hvordan benytter SG Handel AS -og hvem kan benytte dine personopplysninger

SG Handel AS benytter informasjonen kun til markedsføring elller kontakt i forbindelse med kjøp/service gjort hos SG Handel AS (enten gjennom vår nettbutikk, fysiske butikk eller verksted). SG Handel AS samler inn informasjon slik at vi kan gi våre kunder relevante tilbud som passer til kundens interesseområder.

 

SG Handel AS, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger som behandles. SG Handel ASvil ikke selge eller overføre personopplysninger som er gitt til oss til en tredjepart - noe som betyr at du ikke vil få informasjon fra andre selskaper enn oss basert på dine opplysninger.

 

Personopplysningene vil bli oppbevart så lenge personopplysningene er nødvendig for det formål opplysningene er innhentet for. Dette innebærer at personopplysninger til markedsføring slettes dersom du melder deg av nyhetsbrev eller trekker ditt samtykke. Personopplysninger knyttet til salg eller avtaler du har med oss, slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

 

Du har ingen plikt til å gi SG Handel AS personopplysninger, men for å motta varer og tjenester kan det være en forutsetning. Du kan til enhver tid trekke ditt samtykke for behandling av personopplysninger til markedsføringsformål. Den enkleste måten å gjøre det på, er enten å melde seg av nyhetsbrev ved å følge linken som er inntatt nederst i hvert nyhetsbrev eller via vår nettside www.sghandel.no.

 

Dersom du ønsker at dine personopplysninger skal bli slettet, men har en ordrehistorikk med SG Handel AS, vil du bli annonymisert i vårt kunderegister. Dette er på grunn av at ditt kundenummer er knyttet til en transaksjon og ordere hos SG Handel AS. Det vil ligge igjen enkelte spor som kan knyttes til transaksjonen, men ingen personopplysninger knyttet til deg og ditt navn.

 

Kontakt oss

Om du har spørsmål om, ønsker innsyn i, eller slette de personopplysningene som er lagret på deg er det bare å ta kontakt med oss enten via e-post til post@sghandel.no eller tlf: 35 96 94 08. Du kan også når som helst endre dine opplysninger på din personlige side: www.sghandel.no/kundesenter/minside.

 

 

Bestilling

 

Ny kunde hos SG Handel AS?

Velg den varen du ønsker. Du trenger ikke være innlogget eller registrert som kunde for å velge produkter. Når du har lagt de varene du ønsker å kjøpe i handelkurven, velger du ”til kassen” i menyen til høyre. Dersom du ikke er registret bruker, registrerer du deg nå. Når du er innlogget vil varen du legger i handelkurven bli liggende til neste gang du besøker siden.

 

Se over at dine kundedata stemmer, og velg betalingsmåte. Her kan du også legge inn en melding til oss. Ønsker du at alle varene dine skal sendes samlet, huker du av for dette. 

Til slutt må du bekrefte bestillingen. Så snart du har bekreftet bestillingen vil du få en ordrebekreftelse tilsendt på e-post.

Når du har logget deg inn i webshoppen kan du finne alle tidligere ordrer, spore pakker og søke om retur på varer gjennom ”kundesenter”-menyen i verktøylinja øverst på sia.

 

Hvordan ser jeg hvilke produkter som er på lager?

Når du går inn på et produkt i webshoppen, vil lagerstatusen vises.

Dersom varen er på lager, vil du se et felt med grønn sirkel med hake, eller ”Antall på lager + hvor mange produkter som er på lager".

Dersom varen ikke er på lager, står det rød sirkel med kryss, eller “Ikke på lager, ubekreftet + dato" i dette feltet. Datoen er den forventede leveringsdatoen om du bestiller produktet nå. Står det “Ikke på lager, bekreftet + dato", er produktet bestilt inn til oss , og vil komme på lager omtrent på denne datoen, uavhengig om du bestiller produktet.

Vi tar forbehold om endringer i leveringsdato. Vi har løpende dialog med leverandørene på dette. 

Etter at du har fullført handelen i webshoppen, kan du følge den videre behandlingen av ordren din i kundesenteret på websiden.


Varen er på lager.
Varen er bestilt fra leverandør og leveringsdato er bekreftet.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varen må bestilles fra leverandør.
Varen befinner seg på fjernlager.
Varen er bestilt fra leverandør, men leveringsdato er ikke bekreftet.
Varene bestilles fra vår leverandørs lager.
Ubekreftet - Ta kontakt med kundesenter for nærmere informasjon.